Beatrice Lebreton, "Reflektion"

YOTRBG: Artin’ Round BedStuy – Skylight Gallery